aahkonkii- (v.an.intran)  Speak angrily, speak in an angry voice
Myaamia English
aahkonkii- Speak angrily, speak in an angry voice

Words using Stem
Myaamia English
aahkonkii- (v.an.intran) Speak angrily, speak in an angry voice
This page has been visited 249 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |