pesentam- (v.tran.inan)  Listen to it, obey it
Basic Forms
Myaamia English
peesintamaani I listen to it
peesintamaanki we (excl.) listen to it
peesintamankwi we (incl.) listen to it
peesintamani you listen to it
peesintameekwi you (pl.) listen to it
peesintanki/peesintanka he listens to it
peesintankiki they listen to it

Command Forms
Myaamia English
pisentamooko you (pl.) pay attention to it!
pisentantaawi let's pay attention to it!
pisentanto you pay attention to it!

Stem
This page has been visited 681 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |