pootaatam- (v.tran.inan)  Blow on it
Basic Forms
Myaamia English
pootaatamaani I blow on it
pootaatamaanki we (excl.) blow on it
pootaatamankwi we (incl.) blow on it
pootaatamani you blow on it
pootaatameekwi you (pl.) blow on it
pootaatanki he / she blows on it
pootaatankiki they blow on it

Command Forms
Myaamia English
pootaatanto you blow on it!
pootaatamooko you (pl.) blow on it!
pootaatantaawi let's blow on it!

Example Sentences
Myaamia English
pootaatanto apweekani Start the grill!
koteewi pootaatanto Start the fire!

Stem
This page has been visited 630 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |