moohkii- (v.an.intran)  Surface, emerge (from water)
Basic Forms
Myaamia English
moohkiaani I emerged
moohkiaanki we (excl.) emerge
moohkiiyankwi we (incl.) emerge
moohkiiyani you emerge
moohkiiyiikwi you (pl.) emerge
moohkiici/moohkiita he emerges
moohkiiciki they emerge

Command Forms
Myaamia English
moohkiiko you (pl.) emerge!
moohkiitaawi let's emerge!
moohkiilo you emerge!

Stem
This page has been visited 680 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |