ahsahkw- (n.an)  Muskrat (Ondatra zibethicus)
Myaamia English
ahsahkw- Muskrat (Ondatra zibethicus)

Words using Stem
Myaamia English
ahsahkw- (n.an) Muskrat (Ondatra zibethicus)
This page has been visited 374 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |