akwenkohs- (n.an)  Chipmunk (Tamias striatus)
Myaamia English
akwenkohs- Chipmunk (Tamias striatus)

Words using Stem
Myaamia English
akwenkohs- (n.an) Chipmunk (Tamias striatus)
This page has been visited 341 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |