kwaahkwaanhsi- (n.an)  Grasshopper (Caelifera)
Myaamia English
kwaahkwaanhsi- Grasshopper (Caelifera)

Words using Stem
Myaamia English
kwaahkwaanhsi- (n.an) Grasshopper (Caelifera)
This page has been visited 245 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |