nalaaohki pinšiw- (n.an)  Bobcat (Lynx rufus)
Myaamia English
nalaaohki pinšiw- Bobcat (Lynx rufus)

Words using Stem
Myaamia English
nalaaohki pinšiw- (n.an) Bobcat (Lynx rufus)
This page has been visited 199 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |