akwenkohs- (n.an)  Chipmunk (Tamias striatus)
Basic Forms
Myaamia English
akwenkohsa Chipmunk (Tamias striatus)
akwenkohsaki Chipmunks

Stem
This page has been visited 922 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |