akwenkohs- (n.an)  Chipmunk (Tamias striatus)
Basic Forms
Myaamia English
akwenkohsa Chipmunk (Tamias striatus)
akwenkohsaki Chipmunks

Stem
This page has been visited 467 times.
© 2016 Miami Tribe Of Oklahoma | 200 Bonham House | Miami University | Oxford, OH 45056 | 513-529-5648