kaahkimiihsitonahiwi- (n.an)  Barber
Basic Forms
Myaamia English
kaahkimiihsitonahiwia Barber
kaahkimiihsitonahiwiaki Barbers

Stem
This page has been visited 793 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |