kociihs- (n.an)  Bean
Basic Forms
Myaamia English
kociihsa Bean
kociihsaki Beans

Example Sentences
Myaamia English
noonki kociihsaki meehkimakiki I am harvesting beans now
kociihsa nipoopi Bean soup

Stem
This page has been visited 408 times.
© 2016 Miami Tribe Of Oklahoma | 200 Bonham House | Miami University | Oxford, OH 45056 | 513-529-5648