kociihs- (n.an)  Bean
Basic Forms
Myaamia English
kociihsa Bean
kociihsaki Beans

Example Sentences
Myaamia English
noonki kociihsaki meehkimakiki I am harvesting beans now
kociihsa nipoopi Bean soup

Stem
This page has been visited 787 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |