alaankwihsen- (n.an)  Meteorite
Myaamia English
alaankwihsen- Meteorite

Words using Stem
Myaamia English
alaankwihsen- (n.an) Meteorite
This page has been visited 340 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |