meenankweepiak- (n.an)  Pleiades (constellation)
Basic Forms
Myaamia English
meenankweepiaki Pleiades (constellation)

Stem
This page has been visited 668 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |