anikw- (n.an)  Squirrel (Sciurus carolinensis)
Myaamia English
anikw- Squirrel (Sciurus carolinensis)

Words using Stem
Myaamia English
anikw- (n.an) Squirrel (Sciurus carolinensis)
This page has been visited 505 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |