mihšiimišaahkw- (n.an)  Apple tree
Basic Forms
Myaamia English
mihšiimišaahkwa Apple tree
mihšiimišaahkwaki Apple trees

Stem
This page has been visited 433 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |