mihšiimišaahkw- (n.an)  Apple tree
Basic Forms
Myaamia English
mihšiimišaahkwa Apple tree
mihšiimišaahkwaki Apple trees

Stem
This page has been visited 313 times.
© 2016 Miami Tribe Of Oklahoma | 200 Bonham House | Miami University | Oxford, OH 45056 | 513-529-5648