peepookanteehši- (n.an)  Wren (genus Troglodytes)
Basic Forms
Myaamia English
peepookanteehšia Wren (genus Troglodytes)
peepookanteehšiaki Wrens

Stem
This page has been visited 759 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |