pankihtamw- (n.an)  Parakeet (Conuropsis carolinensis), parrot
Myaamia English
pankihtamw- Parakeet (Conuropsis carolinensis), parrot

Words using Stem
Myaamia English
pankihtamw- (n.an) Parakeet (Conuropsis carolinensis), parrot
This page has been visited 171 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |