manetoow- (n.an)  Manitou
Basic Forms
Myaamia English
manetoowa Manitou

Example Sentences
Myaamia English
maci-manetoowa devil, bad spirit
maci-manetoowa atahki land of bad spirit

Stem
This page has been visited 774 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |