miimi- (n.an)  Mourning dove (Zenaida marcroura)
Basic Forms
Myaamia English
miimia Mourning dove (Zenaida marcroura)
miimiaki Mourning doves

Stem
This page has been visited 699 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |