mankiišaahkw- (n.inan)  Sassafras (Sassafras albidum)
Myaamia English
mankiišaahkw- Sassafras (Sassafras albidum)

Words using Stem
Myaamia English
mankiišaahkw- (n.inan) Sassafras (Sassafras albidum)
This page has been visited 272 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |