aciw- (n.inan)  Hill, mountain, ridge
Basic Forms
Myaamia English
aciwi Hill, mountain, ridge
aciwa Hills, mountains, ridges

Example Sentences
Myaamia English
aciyonki On the hill

Stem
This page has been visited 979 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |