aciw- (n.inan)  Hill, mountain, ridge
Basic Forms
Myaamia English
aciwi Hill, mountain, ridge
aciwa Hills, mountains, ridges

Example Sentences
Myaamia English
aciyonki On the hill

Stem
This page has been visited 487 times.
© 2016 Miami Tribe Of Oklahoma | 200 Bonham House | Miami University | Oxford, OH 45056 | 513-529-5648