niihpilokion- (n.inan)  Measles
Myaamia English
niihpilokion- Measles

Words using Stem
Myaamia English
niihpilokion- (n.inan) Measles
This page has been visited 232 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |