mankiišaahkw- (n.inan)  Sassafras (Sassafras albidum)
Basic Forms
Myaamia English
mankiišaahkwi Sassafras (Sassafras albidum)
mankiišaahkwa Sassafras (pl.)

Stem
This page has been visited 334 times.
© 2016 Miami Tribe Of Oklahoma | 200 Bonham House | Miami University | Oxford, OH 45056 | 513-529-5648