mankiišaahkw- (n.inan)  Sassafras (Sassafras albidum)
Basic Forms
Myaamia English
mankiišaahkwi Sassafras (Sassafras albidum)
mankiišaahkwa Sassafras (pl.)

Stem
This page has been visited 742 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |