acihkw- (n.inan)  Stump (of a tree)
Basic Forms
Myaamia English
acihkwi Stump (of a tree)
acihkwa Stumps (of trees)

Example Sentences
Myaamia English
ceenkweepiaani acihkonki I am sitting on a stump

Stem
This page has been visited 872 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |