kookaan- (n.inan)  Spoon
Basic Forms
Myaamia English
kookaani Spoon
kookaana Spoons

Example Sentences
Myaamia English
ayoolhka meehšaaki kookaani ayoolo Use a bigger spoon!
kaakaathswi piitoolo kookaana Bring six spoons

Stem
This page has been visited 460 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |