ahsiimišaahkw- (n.inan)  pawpaw tree (Asimina triloba)
Basic Forms
Myaamia English
ahsiimišaahkwi pawpaw tree
ahsiimišaahkwa pawpaw trees

This page has been visited 897 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |