mankiišaahkwaapow- (n.inan)  Sassafras Tea
Basic Forms
Myaamia English
mankiišaahkwaapowi Sassafras Tea

This page has been visited 214 times.
© 2016 Miami Tribe Of Oklahoma | 200 Bonham House | Miami University | Oxford, OH 45056 | 513-529-5648