mankiišaahkwaapow- (n.inan)  Sassafras Tea
Basic Forms
Myaamia English
mankiišaahkwaapowi Sassafras Tea

This page has been visited 441 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |