nalaawahki pileew- (n.an)  Wild turkey (Meleagris gallopavo)
Basic Forms
Myaamia English
nalaawahki pileewa Wild turkey (Meleagris gallopavo)
nalaawahki pileewaki Wild turkeys

This page has been visited 336 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |