nalaaohki pileew- (n.an)  Wild turkey (Meleagris gallopavo)
Basic Forms
Myaamia English
nalaaohki pileewa Wild turkey (Meleagris gallopavo)
nalaaohki pileewaki Wild turkeys

This page has been visited 122 times.
© 2016 Miami Tribe Of Oklahoma | 200 Bonham House | Miami University | Oxford, OH 45056 | 513-529-5648