peehkihsen- (v.inan.intran)  It is a good trail, good trip
Basic Forms
Myaamia English
peehkhsenki It is a good trail, good trip
peehkhsenwi It is a good trail, good trip

This page has been visited 196 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |