noonki (adv)  now
Basic Forms
Myaamia English
noonki Now

Example Sentences
Myaamia English
noonki-nko now?
noonki peehkonteeki Tonight
noonki kaahkiihkwe Today
noonki eelaakwiki This evening
noonki šayiipaawe This morning

Stem
This page has been visited 612 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |