nipwaantiikaan- (n.inan)  Schoolhouse, academic hall
Basic Forms
Myaamia English
nipwaantiikaani Schoolhouse, academic hall

Example Sentences
Myaamia English
nipwaantiikaaninkonci pyaayaani I am coming from school
Upham nipwaantiikaaninkiši iiyaayaani I am going to Upham hall

This page has been visited 70 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |