miihs- (initial)  face or body hair
Myaamia English
miihs- face or body hair

Words using Morpheme
Myaamia English
miihsitonaakan- (n.an) Moustache, beard
Stems using Morpheme
Myaamia English
miihsitonaakan- (n.an) Moustache, beard
This page has been visited 275 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |