kont- (initial)  swallow
Myaamia English
kont- swallow

Words using Morpheme
Myaamia English
-kontaakan- (n.inan.dep) Throat
Stems using Morpheme
Myaamia English
-kontaakan- (n.inan.dep) Throat
This page has been visited 255 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |