kaloosi- (v.an.intran)  speak
Myaamia English
kaloosi- speak

Words using Morpheme
Myaamia English
kaloosion- (n.inan) Word
Stems using Morpheme
Myaamia English
kaloosion- (n.inan) Word
This page has been visited 188 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |